`x xx 0,75 + 3/4 xx 5 + 2 : 4/3 = 10,5`

`x xx 0,75 + 3/4 xx 5 + 2 : 4/3 = 10,5`

2 bình luận về “`x xx 0,75 + 3/4 xx 5 + 2 : 4/3 = 10,5`”

 1. Answer : 
  x xx 0,75 + 3/4 xx 5 + 2 : 4/3 = 10,5
  => x xx 0,75 + 0,75 xx 5 + 2 xx 3/4 = 10,5
  => x xx 0,75 + 0,75 xx 5 + 2 xx 0,75 = 10,5
  => x xx 0,75 + 3,75 + 1,5 = 10,5
  => x xx  0,75 + 3,75 = 10,5 – 1,5
  => x xx 0,75 + 3,75 = 9
  => x xx 0,75 = 9 – 3,75
  => x xx 0,75 = 5,25
  => x = 5,25 : 0,75
  => x = 7
  Vậy x = 7

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  x × 0,75 + 3/4 × 5 + 2 ÷ 4/3 = 10,5
  x × 0,75 + 3,75 + 1,5 = 10,5
  x × 0,75 + 3,75            = 10,5 – 1,5
  x × 0,75 + 3,75            = 9
  x × 0,75                         = 9 – 3,75
  x × 0,75                         = 5,25
  x                                      = 5,25 ÷ 0,75
  x                                      = 7
                                                                                                                                                 
  Chúc bạn học tốt^^
  $#Chiến$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới