`1/2(x – 4/5 ) – 3.( x + 2/9) = 5`

`1/2(x – 4/5 ) – 3.( x + 2/9) = 5`Viết một bình luận

Câu hỏi mới