1) tính giá trị biểu thức bằng cách hợp lí A=5/11.5/7+5/11.2/7+6/11 B=3/13.6/11+3/13.9/11-3/13.4/11 C= (12/61-31/21+14/91) .

1) tính giá trị biểu thức bằng cách hợp lí
A=5/11.5/7+5/11.2/7+6/11
B=3/13.6/11+3/13.9/11-3/13.4/11
C= (12/61-31/21+14/91) . (1/2-1/3-1/6)
2) tìm biết
a) 4/7.x+2/3=-1/5
b) 2/9-7/8.x=1
c) 4/5+7/8:x=1/6
d) 5/7:x-1=2/3Viết một bình luận

Câu hỏi mới