4.120 + [45 : 9 + 15 .(x+1)] = 500

4.120 + [45 : 9 + 15 .(x+1)] = 500

2 bình luận về “4.120 + [45 : 9 + 15 .(x+1)] = 500”

 1.           $\text{Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:}$
   4 × 120 + [45 : 9 + 15 × (x + 1)] = 500
   480 + [5 + 15 × (x + 1)] = 500
                5 + 15 × (x + 1)  = 500 – 480
                5 + 15 × (x + 1)  = 20
                       15 × (x + 1)  = 20 – 5
                       15 × (x + 1)  = 15
                                 x + 1   = 15 : 15
                                 x + 1   = 1
                                 x          = 1 – 1
                                 x          = 0
         $\textit{#ngochantran51367}$
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  x=0
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  4.120+[45:9+15.(x+1)]=500
  =>480 + [5+15.(x+1)]= 500
  => 5+ 15. (x+1)= 500-480
  =>5+ 15. (x+1)= 20
  => 15.(x+1)= 20-5
  =>15.(x+1)= 15
  => x+1= 15:15
  =>x + 1 = 1
  =>x= 1-1
  =>x=0
  @TraSua08

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới