A=(1+3+5+…+2017)-(2+4+6+…+2018)

A=(1+3+5+…+2017)-(2+4+6+…+2018)

2 bình luận về “A=(1+3+5+…+2017)-(2+4+6+…+2018)”

 1.  Tách A ra làm 2 vế ta có : 
  Vế 1 : 1 + 3 + 5 + … + 2017
  3 – 1 = 2
  5 – 3 = 2
  ….
  2017 – 2015 = 2
  => Khoảng cách giữa 2 số liên tiếp là 2
  => 1 + 3 + 5 + …+ 2017
  = ([(2017 – 1) : 2 + 1] . (2017 + 1))/2
  = ([2016 : 2 + 1] . 2018)/2
  = ([1008 + 1] . 2018)/2
  = 1009 . 1009
  Vế 2 : 
  2 + 4 + 6 + … + 2018
  Ta có : 
  4 – 2 = 2
  6 – 2 = 4
  …..
  2018 – 2016 = 2
  -> Khoảng cách giữa 2 số liên tiếp là 2 
  2 + 4 + 6 + … + 2018
  = ([(2018 – 2) : 2 + 1] . (2018 + 2))/2
  = ([2016 : 2 + 1] . 2020)/2
  = [1008 + 1]. 1010
  = 1009 . 1010
  Thay vào A ta có : 
  A = 1009 . 1009 – 1009 . 1010
  A = 1009 . (1009 – 1010)
  A = 1009 . (-1)
  A = -1009
  *** Công thức tính tổng dãy số có quy luật :
  ( Số đầu – Số cuối ) : khoảng cách . ( số đầu + Số cuối ) : 2
  @Christian

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  A=(1+3+5+…+2017)-(2+4+6+…+2018)
  Ta đặt biểu thức 1+3+5+…+2017 là B, ta có:
  B=1+3+5+…+2017
  B=[(2017-1):2+1].(2017+1):2
  B=1018081
  Ta đặt biểu thức 2+4+6+…+2018 là C, ta có;
  C=2+4+6+…+2018
  C=[(2018-2):2+1].(2018+2):2
  C=1019090
  A=B-C=1018081-1019090=-1009

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới