a,cho A= 2 + 2 mũ 2 + 2 mũ 3 +… + 2 mũ 56 chứng tỏ rằng A chia hết cho 5 b,cho A= 4 + 4 mũ 2 + 4 mũ 3 +… +4 mũ 24 chứng

a,cho A= 2 + 2 mũ 2 + 2 mũ 3 +… + 2 mũ 56 chứng tỏ rằng A chia hết cho 5
b,cho A= 4 + 4 mũ 2 + 4 mũ 3 +… +4 mũ 24 chứng tỏ rằng A chia hết cho 20

1 bình luận về “a,cho A= 2 + 2 mũ 2 + 2 mũ 3 +… + 2 mũ 56 chứng tỏ rằng A chia hết cho 5 b,cho A= 4 + 4 mũ 2 + 4 mũ 3 +… +4 mũ 24 chứng”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A=2+2^2+2^3+…..+2^56
  A=2(1+2+2^2+2^3) +2^5(1+2+2^2+2^3)+…..+2^53*(1+2+2^2+2^3)
  A=15*(2+2^5+…+2^53)  chia hết cho 5
  A=4+4^2+4^3+…+4^24
  A=4+4^2+4^2(4+4^2)+……+4^22(4+4^2)
  A=20*(1+4^2+..+4^22) chia hết cho 20

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới