a) Tìm các số nguyên x, y biết xy + 3x + 3y = -16 help

a) Tìm các số nguyên x, y biết xy + 3x + 3y = -16
help

1 bình luận về “a) Tìm các số nguyên x, y biết xy + 3x + 3y = -16 help”

 1. xy+3x+3y=-16
  ⇔x(y+3)+3(y+3)=-7
  ⇔(x+3)(y+3)=-7=-1.7=7.(-1)
  +)(x+3;y+3)=(-1;7)->(x;y)=(-4;4)
  +)(x+3;y+3)=(7;-1)->(x;y)=(4;-4)
  Vậy ta được các cặp số (x;y)=(4;-4),(-4;4)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới