b, (3x-2^4).7^3=2.7^4 c, 5 (x-3)^2+17=142 d,[(6x-72):2-84].28=5628 bài2: tuần này lớp 6Avà6B gồm 40 học sinh nữ và 36 học si

b, (3x-2^4).7^3=2.7^4
c, 5 (x-3)^2+17=142
d,[(6x-72):2-84].28=5628
bài2: tuần này lớp 6Avà6B gồm 40 học sinh nữ và 36 học sinh nam được phân công đi thu gom rác làm sạch bờ biển ở địa phương.Nếu chia nhóm sao cho số học sinh nam và nữ trong các nhóm bằng nhau thì:
a,có thể chia thành dc bao nhiêu nhóm học sinh?
b,có thể chia nhiều nhất bao nhiêu học sinh?Viết một bình luận

Câu hỏi mới