Bài 1: Cho 7 điểm phân biệt trong đó có ko có 3 điểm nào thẳng hàng. Cứ qua hai điểm ta vẽ một đường thẳng. Hỏi có bao nhiêu

Bài 1: Cho 7 điểm phân biệt trong đó có ko có 3 điểm nào thẳng hàng. Cứ qua hai điểm ta vẽ một đường thẳng. Hỏi có bao nhiêu đường thẳng?Viết một bình luận

Câu hỏi mới