Bài 1:Tìm x a)1/3-4/5:x=-7/15 b)(4/3+2/5).x=-8/4 c)x.1/6-2/3=4/5-2/4

Bài 1:Tìm x
a)1/3-4/5:x=-7/15
b)(4/3+2/5).x=-8/4
c)x.1/6-2/3=4/5-2/4Viết một bình luận

Câu hỏi mới