Bài 2: Tìm x biết: a) ( x-1).( x mũ 2 -4)=0 b) (x-3).(-x-5) <0

Bài 2: Tìm x biết:
a) ( x-1).( x mũ 2 -4)=0
b) (x-3).(-x-5) <0

1 bình luận về “Bài 2: Tìm x biết: a) ( x-1).( x mũ 2 -4)=0 b) (x-3).(-x-5) <0”

 1. a, (x – 1)(x^2 – 4) = 0
  => x – 1 = 0 hoặc x^2 – 4 = 0
  => x= 1 hoặc x^2 = 4
  => x = 1 hoặc x = +-2
  Vậy x \in {1,+-2}
  b, (x – 3)(-x – 5) < 0
  Trường hợp 1:
  {(x – 3 > 0),(-x – 5 < 0):}
  => {(x > 3),(-x < 5):}
  => {(x > 3),(x > 5):}
  => x > 5
  Trường hợp 2:
  {(x – 3 < 0),(-x – 5 > 0):}
  => {(x < 3),(-x > 5):}
  => {(x < 3),(x < 5):}
  => x < 3
  Vậy x > 5 hoặc x < 3
  $#duong612009$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới