Bạn Trọng nghĩ ra một số nhỏ hơn 500 . MÀ SỐ đó khi chia cho 5 dư 3;7 dư 5; 9 dư 7. Tìm số đó

Bạn Trọng nghĩ ra một số nhỏ hơn 500 . MÀ SỐ đó khi chia cho 5 dư 3;7 dư 5; 9 dư 7. Tìm số đó

2 bình luận về “Bạn Trọng nghĩ ra một số nhỏ hơn 500 . MÀ SỐ đó khi chia cho 5 dư 3;7 dư 5; 9 dư 7. Tìm số đó”

 1. $\text{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $\text{Gọi số đó là : a}$ (a<500)

  $\text{Ta có :}$

  a+3 \vdots 5

  a+5 \vdots 7

  a+7 \vdots 9

  => a=5b+3=7c+5=9d+7

  => a+2=5b+5=7c+7=9d+9

  -> a in BC(5;7;9)

  $\text{Mà}$ BCNN(5;7;9)=315

  -> a in B(315)={315;630;945;…}

  $\text{Mà}$ a<500

  => a+2=315

  => a=313

  $\text{Vậy số cần tìm là : }$ 313

   

  Trả lời

Viết một bình luận