Câu 1: a) 215 + (-38) – (-58) + 90 -85 b) 159.(18 – 59) – 59.(18 – 59) c)2.[3 – 3².(-3) + 2.(5 – 7)] – 18 : (-3²) Câu 2: a)C

Câu 1:
a) 215 + (-38) – (-58) + 90 -85
b) 159.(18 – 59) – 59.(18 – 59)
c)2.[3 – 3².(-3) + 2.(5 – 7)] – 18 : (-3²)
Câu 2:
a)Có bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số chia cho 3 mà dư 1?
b) Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số chia cho 9 dư 2?

1 bình luận về “Câu 1: a) 215 + (-38) – (-58) + 90 -85 b) 159.(18 – 59) – 59.(18 – 59) c)2.[3 – 3².(-3) + 2.(5 – 7)] – 18 : (-3²) Câu 2: a)C”

 1. Câu 1:
  a) 215 + ( -38 ) – ( -58 ) + 90 – 85
  = 215 + ( -38 ) + 58 + 90 – 85
  = [ 215 + ( – 85 ) ] + [ ( – 38 ) + 58 ] + 90
  = 130 + 20 + 90
  = 240
  b) 159 . ( 18 – 59 ) – 59 . ( 18 – 59 )
  = 159 . 18 – 159 . 59 – 59 . 18
  = ( 159 . 18 – 59 . 18 ) + ( – 159 . 59 + 59 . 159 )
  = 18 . ( 159 – 59 ) + 59 . ( – 159 + 159 )
  = 18. 100 + 59 . 0
  = 1800 + 0
  = 1800
  c) 2 . [ 3 – 3² . ( -3 ) + 2 . ( 5 – 7 ) ] – 18 : ( -3² )
   = 2 . [ 3 – 9 . ( – 3 ) + 2 . ( 5 – 7 ) ] – 18 : ( -9 )
  = 2. [ 3 + 27 – 4 ] – ( -2)
  = 2 . 26 + 2
  = 52 + 2 
  = 54
  Câu 2.
  a) Các stn có hai cs chia cho 3 dư 1 là các số sau: 10 ; 13 ; 16 ; 19 ;…; 94 ; 97.
  => Các stn có 2 cs chia cho 3 dư 1 là: ( 97 – 10 ) : 3 + 1 = 30 ( số )
  b) Các stn có ba cs chia cho 9 dư 2 là các số sau: 101 ; 110 ; 119 ;….; 983 ; 992.
  => Các stn có ba cs chia cho 9 dư 2 là: ( 992 – 101 ) : 9 + 1 = 100 ( số ).

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới