Câu 2: (1,5 điểm) 1) Thực hiện các phép tính sau (tính nhanh nếu có thể) a) (- 2018) + (- 450) + (- 982) b) 200 – (82 – 3645)

Câu 2: (1,5 điểm) 1) Thực hiện các phép tính sau (tính nhanh nếu có thể) a) (- 2018) + (- 450) + (- 982) b) 200 – (82 – 3645) + (1882 – 645)

2 bình luận về “Câu 2: (1,5 điểm) 1) Thực hiện các phép tính sau (tính nhanh nếu có thể) a) (- 2018) + (- 450) + (- 982) b) 200 – (82 – 3645)”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  CÂU 2 :
  a,(-2018) + (-450) + (-982)
  =[(-2018)+(-982)] + (-450)
  =(-3000) + (-450)
  =(-3450)
  ———————————–
  b,200 – (82 – 3645) + (1882 – 645)
  =200 – 82 + 3645 + 1882 – 645
  =200 + [(-82) + 1882] + (3645 – 645) + 200
  =200 + 1800 + 3000
  =2000 + 200
  =5000

  Trả lời
 2. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) (-2018)+(-450)+(-982)
  =-(2018+450+982)
  =-3450
  b) 200 – (82 – 3645) + (1882-645)
  = 200 – 82 + 3645 + 1882 – 645
  = 200 + (1882-82)+(3645-645)
  = 200 + 1800 + 3000
  = 2000 + 3000
  = 5000
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới