x chia hết cho 6, x chia hết cho 8 và 60< x < hoặc bằng 80 cíu

x chia hết cho 6, x chia hết cho 8 và 60< x < hoặc bằng 80
cíu

1 bình luận về “x chia hết cho 6, x chia hết cho 8 và 60< x < hoặc bằng 80 cíu”

 1. Giải đáp: $x = 72$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\begin{array}{l}
  Do:x \vdots 6;x \vdots 8\\
   \Leftrightarrow x \in BC\left( {6;8} \right)\\
   + 6 = 2.3\\
   + 8 = {2^3}\\
   \Leftrightarrow BCNN\left( {6;8} \right) = {2^3}.3 = 24\\
   \Leftrightarrow x \in \left\{ {24;48;72;96;…} \right\}\\
  Do:60 < x \le 80\\
   \Leftrightarrow x = 72
  \end{array}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới