Cho 150 điểm phân biệt trong đó có ko có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu đường thẳng?

Cho 150 điểm phân biệt trong đó có ko có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu đường thẳng?

2 bình luận về “Cho 150 điểm phân biệt trong đó có ko có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu đường thẳng?”

 1. Để tìm số đường thẳng có thể tạo thành từ 150 điểm phân biệt, ta sử dụng công thức $N = \frac{n(n-1)}{2}$,
  trong đó $n$ là số điểm phân biệt và $N$ là số đường thẳng có thể tạo thành.
  Số cách chọn ra 3 điểm thẳng hàng trong 150 điểm phân biệt là $150$, vì vậy số đường thẳng cần loại bỏ là 150.
  Vậy số đường thẳng có thể tạo thành từ 150 điểm phân biệt và không có 3 điểm thẳng hàng là:
  $$N = \frac{150 \cdot 149}{2} – 150 = 11175$$

  Trả lời
 2. Giải đáp: 11175 đường thẳng
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chọn 1 điểm. Qua 1 điểm đã chọn và từng điểm trong 149 điểm còn lại ta vẽ được 149 đường thẳng
  Làm như vậy với 150 điểm, ta được 150 xx 149 đường thẳng
  Nhưng mỗi đường thẳng được tính 2 lần
  Nên có tất cả : 150 xx 149 : 2 = 11175 đường thẳng
  Vậy có 11175 đường thẳng
  @Zero

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới