Cho 75% của x bằng 54. Giá trị của x là.

Cho 75% của x bằng 54. Giá trị của x là.Viết một bình luận

Câu hỏi mới