Cho đoạn thẳng AB.Gọi M là trung điểm AB.Biết AM=4cm a)tính AB b)gọi K là trung điểm AM.Tính BK?

Cho đoạn thẳng AB.Gọi M là trung điểm AB.Biết AM=4cm
a)tính AB
b)gọi K là trung điểm AM.Tính BK?
Viết một bình luận