chứng minh A=3+3^2+3^3+…+3^2023 sao cho A ko chia hết cho 13 ? tìm số dư đó

chứng minh A=3+3^2+3^3+…+3^2023 sao cho A ko chia hết cho 13 ? tìm số dư đó

2 bình luận về “chứng minh A=3+3^2+3^3+…+3^2023 sao cho A ko chia hết cho 13 ? tìm số dư đó”

 1. Giải
  A có số số hạng là :
  (2023-1):1+1 = 2023 (số) 
  Nhóm 3 số vào 1 nhóm , ta được :
  2023 : 3 = 674 (nhóm) dư 1 số
  => A = 3 + (3^2 + 3^3 + 3^4) + … + (3^2021 + 3^2022 + 3^2023)
  => A = 3 + 3^2 . (1+3+3^2) + … + 3^2021 . (1+3+3^2)
  => A = 3 + 3^2 . 13 + … + 3^2021 . 13
  => A = 3 + 13(3^2+…+3^2021)
  Vì 3 chia 13 dư 3
      13(3^2+…+3^2021) \vdots 13
  => A chia 13 dư 3 => A \cancel{vdots} 13
  Tóm lại : A \cancel{vdots} 13 và A chia 13 dư 3
   

  Trả lời
 2. Số số hạng của A là:
  (2023 – 1) : 1 + 1 = 2023 (số hạng)
  Số nhóm 3 số là:
  2023 : 3 = 674 (dư 1)
  A = 3 + 3^2 + 3^3 + … + 3^2023
  A = 3 + (3^2 + 3^3 + 3^4) + … + (3^2021 + 3^2022 + 3^2023)
  A = 3 + 3^2 (1 + 3 + 3^2) + … + 3^2021 (1 + 3 + 3^2)
  A = 3 + (3^2 + 3^5 + … + 3^2021) . (1 + 3 + 3^2)
  A = 3 + (3^2 + 3^5 + … + 3^2021) . 13
  Vì (3^2 + 3^5 + … + 3^2021) . 13 vdots 13, 3 \cancel{vdots} 13 => A \cancel{vdots} 13
  => A chia 13 dư 3

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới