h)-5/7 x 2/11 + -5/7 x 9/11 + 5/7

h)-5/7 x 2/11 + -5/7 x 9/11 + 5/7Viết một bình luận

Câu hỏi mới