M = 5 + 52 + 53 + + 580 Chứng minh M chia hết cho 30

M = 5 + 52 + 53 + + 580
Chứng minh M chia hết cho 30Viết một bình luận

Câu hỏi mới