Một trường THCS tổ chức cho học sinh đi trải nghiệm thực tế ở nhà máy thủy điện Hoà Bình. Sau khi học sinh đăng kí, ban tổ ch

Một trường THCS tổ chức cho học sinh đi trải nghiệm thực tế ở nhà máy thủy điện Hoà Bình. Sau khi học sinh đăng kí, ban tổ chức tính toán và thấy rằng nếu xếp mỗi xe 36 học sinh, 40 học sinh hay 45 học sinh đều vừa đủ. Tính số học sinh đi trải nghiệm biết rằng số học sinh tham gia trong khoảng 1000 đến 1100 học sinh.

2 bình luận về “Một trường THCS tổ chức cho học sinh đi trải nghiệm thực tế ở nhà máy thủy điện Hoà Bình. Sau khi học sinh đăng kí, ban tổ ch”

 1.  Gọi a là nhóm học sinh đi trải nghiệm thực tế 
  Do mỗi xe sắp xếp 36 học sinh ,40 học sinh hay 45 học sinh đều vừa đủ nên ta có : 
  a chia hết cho 36
  a chia hết cho 40
  a chia hết cho 45
  => a thuộc BC ( 36;40;45)
  Ta có :
  36 =2² .3²
  40 =2³.5
  45 = 3².5
  BCNN (36;40;45)=2³.3².5=360
  BC (36;40;45)= { 0 ;360 ;720 ;1080 ;1440; …)
  Mà 1000 < a <1100
  => a= 1080 học sinh
  Vậy số học sinh trường trung học cơ sở tham gia thải nghiệm thực tế ở nhà máy thủy điện Hòa Bình là 1080 học sinh

  Trả lời
 2.              giỏi
  gọi số học sinh trường THCS tham gia là x ( học sinh )
   x chia hết 36
   x chia hết 40
   x chia hết 45
  => x ∈ BC ( 36 , 40 , 45 )
  ta có
   36 = 2² . 3²
  40 = 2³ . 3
   45 = 3² . 5
  BCNN ( 36 , 40 , 45 ) =  2³ . 3² . 5 = 360
  BC ( 36 ; 40 ; 45 ) = B ( 360 ) = { 0 ; 360 ; 720 ; 1080 ; 1440 ; … }
  mà 1000 < x < 1100
  => x = 1080
  vậy số học sinh tham gia đi trải nghiệm là 1080 học sinh
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới