tìm các số nguyên x,y,z biết x/3=20/y=4

tìm các số nguyên x,y,z biết
x/3=20/y=4Viết một bình luận

Câu hỏi mới