Tìm số nguyên x, biết: x + 2 là bội của 3x – 1

Tìm số nguyên x, biết:
x + 2 là bội của 3x – 1Viết một bình luận

Câu hỏi mới