Tìm x Z a,(x -6)²=36 b,(x+12)³=343

Tìm x Z
a,(x -6)²=36
b,(x+12)³=343

2 bình luận về “Tìm x Z a,(x -6)²=36 b,(x+12)³=343”

 1. a)
  ( x – 6 )² = 36
  ( x – 6 )² = 6²
  ⇒ x – 6  = 6
      x        = 6 + 6
      x        = 12
  Vậy x = 12
  b)
  ( x + 12 )³ = 343
  ( x + 12 )³ = 7³
  ⇒ x + 12 = 7
      x         = 7 – 12
      x         = -5
  Vậy x = -5
   
   

  Trả lời
 2. a,(x -6)^2=36
  =>(x -6)^2=(+-6)^2
  => $\left[\begin{matrix} x-6=6\\ x-6=-6\end{matrix}\right.$
  => $\left[\begin{matrix} x=6+6\\ x=-6+6\end{matrix}\right.$
  => $\left[\begin{matrix} x=12\\ x=0\end{matrix}\right.$
  Vậy x in {12;0}
  b,(x+12)^3=343
  =>(x+12)^3=7^3
  =>x+12=7
  =>x=7-12
  =>x=-5
  Vậy x=-5

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới