tính nhanh 5^32 : ( 5^25 . 596 + 5^25 . 29 )

tính nhanh
5^32 : ( 5^25 . 596 + 5^25 . 29 )

2 bình luận về “tính nhanh 5^32 : ( 5^25 . 596 + 5^25 . 29 )”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  5^32 : ( 5^25 . 596 + 5^25 . 29 )
  =5^32:[5^25 . (596+29)]
  =5^32:[5^25 . 625]
  =5^32 : [ 5^25 . 5^4]
  =5^32: 5^29
  =5^3=125
  @ ab+ac=a(b+c)
  @ a^m . a^n = a^(m+n)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới