Với mỗi số nguyên dương n , kí hiệu pn là số nguyên tố lớn nhất không lớn hơn n ; kí hiệu qn là số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn

Với mỗi số nguyên dương n , kí hiệu pn là số nguyên tố lớn nhất không lớn hơn n ; kí hiệu qn là số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn n . Tính giá trị của biểu thức A= 1/p2q2 + 1/ p3q3 + 1/p4q4 + …+ 1/p23q23Viết một bình luận

Câu hỏi mới