x/y = 9/7 ; y/z = 7/3 và x – y + z = -15

x/y = 9/7 ; y/z = 7/3 và x – y + z = -15

2 bình luận về “x/y = 9/7 ; y/z = 7/3 và x – y + z = -15”

 1. x/y=9/7 >x/9=y/7 (1)
  y/z=7/3 >y/7=z/3 (2)
  Từ (1) và (2) >x/9=y/7=z/3
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:
  x/9=y/7=z/3=(x-y+z)/(9-7+3)=-15/5=-3
  >x=-3*9=-27 ;y=-3*7=-21 ;z=-3*3=-9

  Trả lời
 2. @x/y=9/7=>x/9=y/7(1)
  @y/z=7/3=>y/7=z/3(2)
  Từ (1); (2)=>x/9=y/7=z/3
  Đặt x/9=y/7=z/3=k
  =>x=9k; y=7k; z=3k
  Ta có x-y+z=-15
  =>9k-7k+3k=-15
  =>5k=-15
  =>k=-3
  Với k=-3=>{(x=9.(-3)=-27),(y=7.(-3)=-21),(z=3.(-3)=-9):}
  Vậy x=-27; y=-21; z=-9.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới