`[2x+3]/[5x+2]=[4x+5]/[10x+2]` Tìm `x`

`[2x+3]/[5x+2]=[4x+5]/[10x+2]`
Tìm `x`

2 bình luận về “`[2x+3]/[5x+2]=[4x+5]/[10x+2]` Tìm `x`”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  (2x+3)/(5x+2) =(4x+5)/(10x+2)(đk:x\ne (-2)/5;x\ne(-1)/5)
  <=>((2x+3)*(10x+2))/((5x+2)*(10x+2)) =((4x+5)*(5x+2))/((5x+2)*(10x+2))
  <=>(2x*10x+2x*2+3*10x+3*2)/((5x+2)*(10x+2)) =(4x*5x+4x*2+5*5x+5x*2)/((5x+2)*(10x+2))
  <=>(20x^2 +34x+6)/((5x+2)*(10x+2)) =(20x^2 +33x+10)/((5x+2)*(10x+2))
  =>20x^2 +34x+6=20x^2 +33x+10
  <=>20x^2 -20x^2 +34x-33x +6-10=0
  <=>x-4=0
  <=>x=4(tm)
   Vậy x=4.

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   x=4
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    (2x+3)/(5x+2)=(4x+5)/(10x+2) (x \ne -2/5 ; x \ne -1/5)
  ⇒ (2x+3)(10x+2)=(5x+2)(4x+5)
  ⇒ 20x²+4x+30x+6=20x²+25x+8x+10
  ⇒ (20x²-20x²)+(4x+30x-25x-8x)=10-6
  ⇒ 0x²+x=4
  ⇒ x=4
  Vậy x=4

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới