(x-2) ³ =-8/27 (2x -1/3) *(4-5x)=0

(x-2) ³ =-8/27
(2x -1/3) *(4-5x)=0

2 bình luận về “(x-2) ³ =-8/27 (2x -1/3) *(4-5x)=0”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x-2)^3=-8/27
  (x-2)^3=(-2/3)^3
  x-2=-2/3
  x=-2/3+2
  x=4/3
  #Lananh78 
  –Chúc bạn học tốt–

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   (x-2)^{3}=-8/27
  => (x-2)^{3}=(-2/3)^{3}
  => x-2=-2/3
  => x=-2/3+2
  => x=-2/3+6/3
  => x=4/3
  Vậy x=4/3
  _____________
  (2x-1/3).(4-5x)=0
  Ta xét 2TH:
  +)TH1: 2x-1/3=0
  => 2x=1/3
  => x=1/3:2
  => x=1/3 . 1/2
  => x=1/6
  +)TH2: 4-5x=0
  => -5x=-4
  => x=4/5
  Vậy x\in{1/6;4/5}
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới