5^x + 5^x+2 = 650 6. (1/2) ^x +3 (1/2)^x-1 =3/2

5^x + 5^x+2 = 650 6. (1/2) ^x +3 (1/2)^x-1 =3/2

2 bình luận về “5^x + 5^x+2 = 650 6. (1/2) ^x +3 (1/2)^x-1 =3/2”

 1. Giải đáp:
  x=2
  x=3
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   5^x+5^(x+2)=650
  ⇒ 5^x+5^x .5^2=650
  ⇒ 5^x .(1+5^2)=650
  ⇒ 5^x .(1+25)=650
  ⇒ 5^x .26=650
  ⇒ 5^x=650:26
  ⇒ 5^x=25
  ⇒ 5^x=5^2
  ⇒ x=2
  Vậy x=2
    6.(1/2)^x+3.(1/2)^(x-1)=3/2
  ⇒ 6.(1/2)^x+3.(1/2)^x :1/2=3/2
  ⇒ 6.(1/2)^x+3.(1/2)^x .2=3/2
  ⇒ 6.(1/2)^x+6.(1/2)^x=3/2
  ⇒ 2.6.(1/2)^x=3/2
  ⇒ 12.(1/2)^x=3/2
  ⇒ (1/2)^x=3/2:12
  ⇒ (1/2)^x=3/2 .1/12
  ⇒ (1/2)^x=1/8
  ⇒ (1/2)^x=(1/2)^3
  ⇒ x=3
  Vậy x=3

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  5^x+5^(x+2)=650
  =>5^x+5^x*5^2=650
  =>5^x*(1+5^2)=650
  =>5^x*(1+25)=650
  =>5^x*26=650
  =>5^x=650:26
  =>5^x=25
  =>5^x=5^2
  =>x=2
  Vậy x=2
  _________
  6*(1/2)^x+3*(1/2)^(x-1)=3/2
  =>6*(1/2)^x+3*(1/2)^x:1/2=3/2
  =>6*(1/2)^x+6*(1/2)^x=3/2
  =>(1/2)^x*(6+6)=3/2
  =>(1/2)^x*12=3/2
  =>(1/2)^x=3/2:12
  =>(1/2)^x=1/8
  =>(1/2)^x=(1/2)^3
  =>x=3
  Vậy x=3
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới