A(x)=-3x+1+3x^2 ; B(x)=x^2-2x-1+x^3 a) tính A(x)+B(x) b) tính A(x)-B(x)

A(x)=-3x+1+3x^2 ; B(x)=x^2-2x-1+x^3
a) tính A(x)+B(x) b) tính A(x)-B(x)

2 bình luận về “A(x)=-3x+1+3x^2 ; B(x)=x^2-2x-1+x^3 a) tính A(x)+B(x) b) tính A(x)-B(x)”

 1. Giải đáp:
  a) A(x)+B(x) = x^3+4x^2-5x
  b) A(x)-B(x) = -x^3+2x^2-x+2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Theo bài ra ta có:
  A(x) = -3x+1+3x^2 = 3x^2-3x+1
  B(x) = x^2-2x-1+x^3 = x^3+x^2-2x-1
  a) A(x)+B(x)
  = 3x^2-3x+1+x^3+x^2-2x-1
  = x^3+(3x^2+x^2)+(-3x-2x)+(1-1)
  = x^3+4x^2-5x
  Vậy A(x)+B(x) = x^3+4x^2-5x
  b) A(x)-B(x)
  = (3x^2-3x+1)-(x^3+x^2-2x-1)
  = 3x^2-3x+1-x^3-x^2+2x+1
  = -x^3+(3x^2-x^2)+(-3x+2x)+(1+1)
  = -x^3+2x^2-x+2
  Vậy A(x)-B(x) = -x^3+2x^2-x+2

  Trả lời

Viết một bình luận