a+b/7 = b+c/9 = c+a/8 và a+b+c = 24

a+b/7 = b+c/9 = c+a/8 và a+b+c = 24

1 bình luận về “a+b/7 = b+c/9 = c+a/8 và a+b+c = 24”

 1. Ta có: 
  (a+b)/7 = (b+c)/9 = (c+a)/8
  = (a+b+b+c+c+a)/(7+9+8)
  = (2(a+b+c))/24
  = (2.24)/24
  =2
  Ta có:
  (a+b)/7 = 2 => a+b = 14
  (b+c)/9 =2 => b+c=18
  (c+a)/8= 2 => c+a=16
  Ta có:
  +) c = (a+b+c) – (a+b) = 24 – 14 = 10
  +) a = (a+b+c) – (b+c) = 24 – 18 = 6
  +) b = (a+b+c) – (c+a) = 24 – 16 = 8

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới