a ²+b ²/c ²+d ²=ab/cd chứng minh:a/b=c/d hoặc a/b=d/c giúp mình với ạ thank mn :((((

a ²+b ²/c ²+d ²=ab/cd
chứng minh:a/b=c/d hoặc a/b=d/c
giúp mình với ạ thank mn :((((

2 bình luận về “a ²+b ²/c ²+d ²=ab/cd chứng minh:a/b=c/d hoặc a/b=d/c giúp mình với ạ thank mn :((((”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có a/b = c/d = k ⇒ a = kb ; c = kd suy ra :
  (a^2  +b^2)/(c^2 + d^2)
  = ((kb)^2 + b^2)/((kd)^2 + d^2)
  = (k^2 . b^2 + b^2)/(k^2  . d^2  +d^2)
  = (b^2(k^2+1))/(d^2(k^2+1))
  = (b^2)/(d^2) (1)
  (ab)/(cd)
  = (kb.b)/(kd.d)
  =(b^2)/(d^2) (2)
  Từ (1) , (2) suy ra (a^2  +b^2)/(c^2 + d^2) = (ab)/(cd)
  Vậy nếu (a^2  +b^2)/(c^2 + d^2) = (ab)/(cd) thì a/b =c/d
  Ta chứng minh tương tự với a/b = d/c

  Trả lời
 2. (a^2+b^2)/(c^2+d^2)=ab/cd
  <=>(a^2+b^2)cd=ab(c^2+d^2)
  <=>a^2cd+b^2cd=abc^2+abd^2
  <=>a^2cd-abc^2-abd^2+b^2cd=0
  <=>ac(ad-bc)-bd(ad-bc)=0
  <=>(ac-bd)(ad-bc)=0
  <=>ac-bd=0 hoặc ad-bc=0
  <=>ac=bd hoặc ad+bc
  <=>a/b=d/c hoặc a/b=c/d (đpcm)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới