Ba lớp 7A,7B,7C cùng trồng cây. Số cây của mỗi lớp trồng tỉ lệ với các số 3;5;8 và hai lần số cây lớp 7A cộng với bốn lần số

Ba lớp 7A,7B,7C cùng trồng cây. Số cây của mỗi lớp trồng tỉ lệ với các số 3;5;8 và hai lần số cây lớp 7A cộng với bốn lần số cây lớp 7B hơn số cây lớp 7C là 108 cây. Tính số cây mỗi lớp trồng được.

2 bình luận về “Ba lớp 7A,7B,7C cùng trồng cây. Số cây của mỗi lớp trồng tỉ lệ với các số 3;5;8 và hai lần số cây lớp 7A cộng với bốn lần số”

 1.                      Giải
  Giả sử số cây ba lớp 7A,7B,7C trồng được lần lượt là a,b,c (cây)    (a,b,c \in N*)
  Theo đầu bài ta có: a/3 = b/5 = c/8
  Mà hai lần số cây lớp 7A cộng với bốn lần số cây lớp 7B hơn số cây lớp 7C là 108 cây nên
  2a + 4b – c = 108
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta được:
  a/3 = b/5 = c/8 = (2a)/6 = (4b)/(20) = (2a + 4b – c)/(6 + 20 – 8) = (108)/(18) = 6
  => a = 3.6 = 18,b = 5.6 = 30,c = 8.6 = 48
  => Số cây ba lớp 7A,7B,7C trồng được lần lượt là 18,30,48 (cây)
  Vậy ……..
  $#duong612009$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới