Cho đa thức: `f(x) = ax^{2} + bx + c`. `\bb \text{a)}` Nếu biết `14a + 2b + 3c = 0`. Chứng minh rằng `3` số `f(1)`; `f(-2)`;

Cho đa thức: `f(x) = ax^{2} + bx + c`.
`\bb \text{a)}` Nếu biết `14a + 2b + 3c = 0`. Chứng minh rằng `3` số `f(1)`; `f(-2)`; `f(3)` có ít nhất một số không âm.

1 bình luận về “Cho đa thức: `f(x) = ax^{2} + bx + c`. `\bb \text{a)}` Nếu biết `14a + 2b + 3c = 0`. Chứng minh rằng `3` số `f(1)`; `f(-2)`;”

 1. a) f(1) = a . 1^2 + b . 1 + c = a + b + c
  f(-2) = a . (-2)^2 + b . (-2) + c = 4a – 2b + c
  f(3) = a . 3^2 + b . 3 + c = 9a + 3b + c
  => f(1) + f(-2) + f(3) = a + b + c + 4a – 2b + c + 9a + 3b + c  = 14a + 2b + 3c
  => f(1) + f(-2) + f(3) = 0
  => Trong 3 số f(1) ; f(-2) ; f(3) sẽ có ít nhất 1 số không âm (Vì nếu cả 3 số cùng âm thì tổng sẽ bé hơn 0)
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới