cho đa thức `g(x)=2x^2+mx-10` `a)m=?` để `g(x)` có nghiệm `x=2` `b)` tìm nghiệm còn lại

cho đa thức `g(x)=2x^2+mx-10`
`a)m=?` để `g(x)` có nghiệm `x=2`
`b)` tìm nghiệm còn lại

2 bình luận về “cho đa thức `g(x)=2x^2+mx-10` `a)m=?` để `g(x)` có nghiệm `x=2` `b)` tìm nghiệm còn lại”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) khi x=2 là nghiệm đa thức g(x)
  thì : 2.2^2+m.2-10=0
         8+2m-10=0
         m=1
  Vậy m=1
  b) khi m=1 ta có : 
  2x^2+x-10=0
  =>2x^2-4x+5x-10=0
  =>2x(x-2)+5(x-2)=0
  =>(x-2)(2x+5)=0
  =>x=2 hoặc x=-5/2
  Vậy ……

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới