Cho đa thức : `P(x) x^5 – 3x^2+x^4 – 1/2x-x^5+5x^4+x^2-1` `Q(x)=x-x^9+x^2 – 5-x^3+x^6-x+3x^9+2x^6-x^3+7` Tính : `P(x) – Q(x)`

Cho đa thức :
`P(x) x^5 – 3x^2+x^4 – 1/2x-x^5+5x^4+x^2-1`
`Q(x)=x-x^9+x^2 – 5-x^3+x^6-x+3x^9+2x^6-x^3+7`
Tính : `P(x) – Q(x)`Viết một bình luận

Câu hỏi mới