cho f( x ) = ax^2 + bx + c với a , b , c thuộc Z . Biết f ( -1 ) ; f ( 0 ) ; f ( 1 ) đều chia hết cho 3 . CMR a,b,c đều chia

cho f( x ) = ax^2 + bx + c với a , b , c thuộc Z . Biết f ( -1 ) ; f ( 0 ) ; f ( 1 ) đều chia hết cho 3 . CMR a,b,c đều chia hết cho 3
Đúng + nhanh = hay nhấtViết một bình luận

Câu hỏi mới