có bao nhiêu số nguyên thoả mãn điều kiện : x^2-5x+4/x^2+6x+10 <0

có bao nhiêu số nguyên thoả mãn điều kiện : x^2-5x+4/x^2+6x+10 <0Viết một bình luận

Câu hỏi mới