4(x-2022)^2+y^2=25 tìm x, y

4(x-2022)^2+y^2=25 tìm x, y

1 bình luận về “4(x-2022)^2+y^2=25 tìm x, y”

 1. Giải đáp:
  y= +-3 =>x\in{2024;2020}
  y = +-5 =>x = 2022
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  4(x-2022)^2 + y^2 = 25
  <=>4(x-2022)^2 = 25 -y^2
  Do 4(x-2022)^2 >=0 AA x=>25-y^2 >= 0 =>y^2 <= 25
  Mà 4(x-2022)^2 là số chính phương chẵn =>25-y^2 chẵn=>y lẻ
  y^2 là số chính phương lẻ và y^2 <=25
  =>y^2 \in{1;9;25}
  **Nếu y^2 = 25 =>4(x-2022)^2 = 0
  =>4(x-2022) = 0
  =>x-2022 = 0
  =>x = 2022
  **Nếu y^2 = 9 =>4(x-2022)^2 = 16
  <=>(x-2022)^2 = 4
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x-2022 = 2\\x-2022=-2\end{array} \right.\) <=>\(\left[ \begin{array}{l}x=2024\\x=2020\end{array} \right.\) 
  **Nếu y^2 = 1 =>4(x-2022)^2 = 24 (L) vì không phải số chính phương
  Vậy y= +-3 =>x\in{2024;2020}
  y = +-5 =>x = 2022

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới