Một khu đất HCN có chiều dài và chiều rộng tỉ lệ với 7 và 5. Chu vi bằng 288m. Tính diện tích hình chữ nhật đó?

Một khu đất HCN có chiều dài và chiều rộng tỉ lệ với 7 và 5. Chu vi bằng 288m. Tính diện tích hình chữ nhật đó?

2 bình luận về “Một khu đất HCN có chiều dài và chiều rộng tỉ lệ với 7 và 5. Chu vi bằng 288m. Tính diện tích hình chữ nhật đó?”

 1. #Siuuu
  Gọi x,y lần lượt là chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật (x,y>0),(m)
  Theo đề bài ta có : x/7=y/5 
  Ta có : C=2(a+b)=>2(x+y)=288
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :
  x/7=y/5=[2(x+y)]/[2(7+5)]=288/24=12
  =>{(x/7=12.7=84),(y/5=12.5=60):}
  Vậy độ dài của chiều dài và chiều rộng lần lượt là 84;60m
  Diện tích của hình chữ nhật là :
  S=ab=84.60=5040 (m^2)
  Vậy diện tích hình chữ nhật là 5040m^2

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết :
  Nửa chu vi hình chữ nhật đó là :
  288:2=144 (m)
  Tổng số phần bằng nhau là :
  7+5=12 (phần)
  Chiều dài của hình chữ nhật đó là :
  144:12xx7=84 (m)
  Chiều rộng của hình chữ nhật đó là :
  144-84=60 (m)
  Diện tích của hình chữ nhật đó là :
  84xx60=5040 (m²)
  Đáp số : 5040 m² .

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới