Tìm ba số x,y,z biết x:y:z=3:5:2 và 2x+y-z=9

Tìm ba số x,y,z biết x:y:z=3:5:2 và 2x+y-z=9Viết một bình luận