Tìm x,y là hai đại lượng tỉ lệ thuận biết x=6,y=12 a) Tìm hệ số tỉ lệ a,viết công thức biểu diễn y theo x b)Tí

Tìm x,y là hai đại lượng tỉ lệ thuận biết x=6,y=12

a) Tìm hệ số tỉ lệ a,viết công thức biểu diễn y theo x

b)Tính y biết x = 3

c)Tính x biết y = -8
Viết một bình luận