Trong các số hưu tỉ sau số nào biểu diễn số hữu tỉ -3/4 A 3/-4 B 3/4 C 4/3 D -4/3

Trong các số hưu tỉ sau số nào biểu diễn số hữu tỉ -3/4

A 3/-4 B 3/4 C 4/3 D -4/3

2 bình luận về “Trong các số hưu tỉ sau số nào biểu diễn số hữu tỉ -3/4 A 3/-4 B 3/4 C 4/3 D -4/3”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới