tìm x, biết: x + x + 2 + x + 3 = 20

tìm x, biết:
x + x + 2 + x + 3 = 20

2 bình luận về “tìm x, biết: x + x + 2 + x + 3 = 20”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  x + x + 2 + x + 3 = 20
                                x+x+5+x=20
                                                 x+5=20
                                                         x=20-5
                                                          x=15
  3x=15
  3x/3=15/3=5
  vậy x bằng 5  

  Trả lời
 2. $\text{x + x + 2 + x + 3 = 20}$
  $\text{x + x + (2 + 3) + x = 20}$
  $\text{x + x + 5 + x = 20}$
  $\text{3x + 5 = 20}$
  $\text{3x + 5 – 5 = 20 – 5}$
  $\text{3x = 15}$
  $\dfrac{3x}{3}$ = $\dfrac{15}{3}$
  $\text{x = 5}$
  ⇒$\text{x = 5}$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới