tìm x trong tỉ lệ thức sau x:8=5:4

tìm x trong tỉ lệ thức sau x:8=5:4Viết một bình luận

Câu hỏi mới