Tìm `x,y in mathbb{Z}` biết `x^2-y^2=5`

Tìm `x,y in mathbb{Z}` biết `x^2-y^2=5`

1 bình luận về “Tìm `x,y in mathbb{Z}` biết `x^2-y^2=5`”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  x^2-y^2=5
  =>(x-y)(x+y)=5=(-5).(-1)=5.1
  Trường hợp 1 : $\begin{cases} x-y=-5\\x+y=-1 \end{cases}$
  =>$\begin{cases} x-y=-5\\-2y=-4 \end{cases}$
  =>$\begin{cases} x-2=-5\\y=2 \end{cases}$
  =>$\begin{cases} x=-3\\y=2 \end{cases}$
  Trường hợp 2 : $\begin{cases} x-y=-1\\x+y=-5 \end{cases}$
  =>$\begin{cases} x-y=-1\\-2y=4 \end{cases}$
  =>$\begin{cases} x+2=-1\\y=-2 \end{cases}$
  =>$\begin{cases} x=-3\\y=-2 \end{cases}$
  Trường hợp 3 : $\begin{cases} x-y=5\\x+y=1 \end{cases}$
  =>$\begin{cases} x-y=5\\-2y=4 \end{cases}$
  =>$\begin{cases} x+2=5\\y=-2 \end{cases}$
  =>$\begin{cases} x=3\\y=-2 \end{cases}$
  Trường hợp 4: $\begin{cases} x-y=1\\x+y=5 \end{cases}$
  =>$\begin{cases} x-y=1\\-2y=-4 \end{cases}$
  =>$\begin{cases} x-2=1\\y=2 \end{cases}$
  =>$\begin{cases} x=3\\y=2 \end{cases}$
  Vậy x;y\in{(-3;2);(-3;-2);(3;-2);(3;2)}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới