Tìm x,y,z biết : a/ x = y/6 = z/3 và 2x – 3y+4z = 24

Tìm x,y,z biết :
a/ x = y/6 = z/3 và 2x – 3y+4z = 24

1 bình luận về “Tìm x,y,z biết : a/ x = y/6 = z/3 và 2x – 3y+4z = 24”

 1. Giải đáp:
  x=-6;y=-36;z=-18
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    a) x=y/6=z/3
  ⇒ x/1=y/6=z/3
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
    x/1=y/6+z/3=(2x-3y+4z)/(2.1-3.6+4.3)=24/(-4)=-6
  ⇒ {(x/1=-6⇒x=-6.1⇒x=-6),(⇒/6=-6⇒y=-6.6⇒y=-36),(z/3=-6⇒z=-6.3⇒z=-18):}
  Vậy x=-6;y=-36;z=-18

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới