Tính : A=` (16^3. 3^10+2^12 . 3^10 .5)/(2^24. 3^12+2^11 .3^11)`

Tính : A=` (16^3. 3^10+2^12 . 3^10 .5)/(2^24. 3^12+2^11 .3^11)`

1 bình luận về “Tính : A=` (16^3. 3^10+2^12 . 3^10 .5)/(2^24. 3^12+2^11 .3^11)`”

 1. A = (16^3 . 3^{10} + 2^12 . 3^{10} . 5)/(2^{24} . 3^{12} + 2^{11} . 3^{12} + 2^{11} . 3^{11})
  A = (2^{12} . 3^{10} + 2^{12} . 3^{10} . 5)/[2^{11} . 3^{11} . (2^{13} + 3)]
  A = [2^{12} . 3^{10} . (1 + 5)]/[2^{11} . 3^{11} . (2^{13} + 3)]
  A = (2^{13} . 3^{11})/[2^{11} . 3^{11} . (2^{13} + 3)]
  A = 4/(2^{13} + 3)
   

  Trả lời

Viết một bình luận